ကဲ…အားလံုးေတာင္းဆိုထားတဲ့အတိုင္း ပြဲၿပီးသံုးသပ္ခ်က္ေလး လာပါၿပီဗ်ာ