ပြဲၿပီးသံုးပ္ခ်က္ေလးကို အားနဲ႔မာန္နဲ႔ေျပာေပးထားပါတယ္ စိတ္မဆိုးက်ပါနဲ႔လိုႀကိဳၿပီးေတာင္းပန္ျခင္းပါတယ္ ေနာက္က်သြားတယ့္အတြက္လည္း ေတာင္းပန္ပါတယ္