ဂ်ပန္နဲ႔ ျမန္မာ ပြဲၿပီးသံုးသပ္ခ်က္ေလးလုပ္ေပးထားပါတယ္ ဗ်ာ