ျမန္မာ့အားကစား ဘာလို႔ကမာၻကိုအခုထိဘာလို႔မလႊမ္းနိင္ေသတာလည္း