ပြဲၿပီးသံုးသပ္ခ်က္ေလးနဲ႔ စကားေလးမ်ားထားပါတယ္ဗ်ာ အားေပးက်ပါအုန္း