ကမာၻေက္ာ္ ေဘာလုံးသမားေဟာင္းႀကီးတစ္ဦး်ဖစၲဲ႔ ေဒးဗစၻကၡမ္းေကတာ့ စပါးအသင္းနဲ႔ စျပႏၧာခ္ဳပၧဳိထားတဲ႔ နာမၫ္ႀကီး အာမခံလုပ္ငႏ္းႀကီးတစၡဳ်ဖစၲဲ႔ AIA ရဲ႕ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာသံအမတ္ႀကီးအ်ဖစ္ ခႏ္႔အပၡံလုိက္ရၿပီးေနာကၼြာ သူရယ္ စပါးအသင္းရယ္ AIA လုပ္ငႏ္းႀကီးရယ္ ပူးေပါင္းၿပီး ပိုမိုက္ႏ္းမာအသက္ရြၫ္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းျမႏ္ေသာ ဘဝမ္ားရရြိနိုင္ေေစရးအၾတက္ ်မႇင့ၱင္အားေပးမယ့္ ေပရာဂ္က္ႀကီးတစၡဳကုိ လုပ္ေဆာျင္သားေတာ့မြာ်ဖစၲယႅဳိ႔ သိရြိရပါတယ္။

Photo Credit : AIA

အာရြ-ပစိဖိတ္ေဒသတလႊား အႀကီးမားဆုံး ၾလတႅပ္ေသာ အသက္အာမခံလုပ္ငႏ္းစုလုိ႔ လူသိမ္ားေက္ာ္ၾကားလြတဲ႔ AIA လုပ္ငႏ္းႀကီးဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ မိတၹက္်ဖစ္ေသာ စပါေဘာလုံးအသင္းအ်ပင္ ေနာကၳပ္ သူတုိ႔လုပ္ငႏ္းရဲ႕ Global Ambassador ်ဖစ္သဴ နာမၫ္ေက္ာ္ အဂလၤျႏၠင္းလယၠစားသမားေဟာင္းႀကီး ေဒးဗစၻကၡမ္းတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္ၿပီး ႐ုပ္သံအစီအစၪ္သစၲစၡဳကို မိတၦကၡဲ့တယႅဳိ႔ သတင္းထုတ္်ပျႏ္သားခဲ႔ပါတယ္။

Photo Credit : AIA

AIA ေအနနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ စပယ္ရြယ္ မိတၹက္ေၾတနဲ႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္အ်ဖစ္ အသက္ရြၫၠ္ႏ္းမာၿပီး ပုိမုိေကာင္းျမႏၲဲ႔ ဘေဝၾတကုိ ပုိငၧဳိင္ႏုိငၼယ့္ အစီအစဥၱစၡဳကုိ လုပ္ေဆာျင္သားမြာ်ဖစၸါတယ္။ အစီအစဥၷဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လၫ္း မႏၡ္ကၥတာယူႏုိက္ ရီးရဲလၼကၵရစ္ ေအစီမီလႏၷဲ႔ ပီအကၥၢ္ီအသင္းတုိ႔ရဲ႕ ကစားသမားေဟာင္း ေဒးဗစၻကၡမ္းကုိယၱဳိင္ စပါးအသင္းရဲ႕ ၾကင္းအၾတင္းကုိ ၾသားေရာကႅၫၸတၡဲ႔ၿပီး စပါးနၫ္း်ေပမာ္ရင္ဟဳိ စပါးအသင္းမ္ား်ဖစၲဲ႔ ၾဆႏ္ေဟာငၼင္ ဟယ္ရီဝင့္စ္ ၾတႏၢါဂါ လူးကပၥ္ေမာ္ရာတုိ႔အ်ပင္ အသင္းရဲ႕ နၫ္း်ပအျဖဲ႕ဝငၼ္ား အာဟာရပညာရြငၼ္ားနဲ႔ ေအၾကာင္းအရာမ္ားျစာတုိ႔ကုိ ေလ့လာ်ဖစၡဲ႔ပါတယ္။ ဘကၡမ္းဟာ AIA နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ကစားသမားေၾတရဲ႕ အာဟာရ စိတၠ္ႏ္းမာေရးနဲ႔ အိပၥက္်ခင္းတုိ႔ေအၾကာင္းေၾတကို စပါးအသင္းေၾတနဲ႔ ေၾဆးေႏျး်ဖစၡဲ႔ပါတယ္။